گروه‌های بازرسی برای شناسایی حوزه‌های متخلف در محیط زیست تشکیل شدند/ شناسایی تعدادی کارمند متخلف