شاخص در ارتفاع ۷۷ هزار واحدی

در پایان معاملات شاخص کل با ۵۳٫۲۷ واحد رشد به رقم ۷۷ هزار و ۱۴۳ واحد رسید.