از استیضاح وزیر آموزش و پرورش تا احتمال دیدار اوباما و روحانی در نیویورک