کشف تریاک از لابلای صابون

مأموران گمرک امانات پستی تبریز از لابلای صابون ،تریاک کشف کردند.