هر کیلو قند و شکر بسته بندی چند فروخته می شود؟ + جدول