امضای تفاهم نامه مدیریت آب از سوی وزرای ایران و استرالیا

با امضای تفاهم‌نامه در خصوص مدیریت منابع آبی فصل مشترکی در رابطه بین ایران با استرالیا آغاز شد.