از برخورد دوهواپیما ایران ایر و ماهان تاکشف تریاک از لابلای صابون

پیگیری برخورد دو هواپیما ماهان و ایران ایر، بررسی توان کشور در خصوص صادرات گازوئیل و همچنین کشف تریاک در لابلای صابون از مهمترین عناوین امروز است.