سردترین و گرم‌ترین شهرهای جهان کدامند؟+جدول

طبق آمار خنک‌ترین و گرمترین دمای هوا در شهرهای جهان به ترتیب متعلق به شهر لاپاز با دمای صفر درجه سانتی گراد وکویت با دمای ۴۱ درجه سانتی گراد است.