پاسخ هر متجاوزی را با قدرت خواهیم داد

دبیر شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه پاسخ هر متجاوزی را با قدرت خواهیم داد، گفت:‌جنگ خوب نیست ولی دفاع کردن در هر حالی نیاز است.