حرکت لوکوموتیو صنایع به سمت مناطق محروم

بنا بر ماده ۷ لایحه برنامه ششم توسعه انتظار می رود تا صندوق توسعه ملی زمینه را برای توازن صنایع منطقه ای در تمامی شهرستان ها فراهم سازد.