کاهش ۶ درجه ای دمای هوا در استان های شمالی+جدول

ازبعد از ظهرامروز با نفوذ جریانهای شمالی وهمراهی آن با جریانهای ناپایدر ترازمیانی جو کاهش ۲ تا ۶ درجه ای دما درشهرهای شمالی آذربایجان ها، اردبیل وسپس سواحل دریای خزرپیش بینی می شود.