بهار مناسبات تجاری ایران و استرالیا

رتبه هجدهم اقتصاد ایران در دنیا و برخورداری از موقعیت استراتژیک، زمینه توسعه روابط اقتصادی ایران و استرالیا فراهم کرده است.