شرکت ارتباطات زیر ساخت برای سرویس پهنای بانداینترنت SLA می دهد

شرکت ارتباطات زیر ساخت به زودی پهنای باند اینترنت را با تفاهم نامه سطح خدمات SLA واگذار می کند.