تشویق خانواده برای ثبت‌نام در طرح سرشماری نفوس+اینستاپست

معاون رئیس‌جمهور ایران در امور زنان و خانواده گفت: اعضای خانواده را برای ثبت نام در طرح سرشماری تشویق نمایید.