سه شرکت خودروساز محصولات خود را به حسگر یابنده جای پارک مجهز می کنند + عکس