حکم مدیرکل تولید و توزیع محتوا صادر شد/ انتصاب در جشنواره تولیدات