تئاتر دیگر رنگ و بوی عاشقانه سابق را ندارد

یکی از بازیگران نمایش «پرسه های موازی» از نقش خود و دغدغه اش در تئاتر گفت.