برگزاری نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی از پنجم تا هشتم دی ماه