تامین اعتبار در قالب تسهیلات بانکی، معافیت و مشارکت برای ایجاد اشتغال روستایی