بالا گرفتن مرگ مغزی ناشی از حوادث رانندگی در بین جوانان/