هدف دشمن در جنگ اطلاعاتی گسترش نفوذ در مراکز تصمیم‌گیری کشور است