چالشی غبار گرفته به وسعت آسمان/ تعطیلی مدارس مسکنی برای رفع مشکل آلودگی هوا