سند تأمین مالی کمپین انتخاباتی سارکوزی توسط قذافی در اختیار فرانسه قرار گرفت

یک منبع نزدیک به پرونده تحقیق درباره تأمین مالی کمپین انتخاباتی ۲۰۰۷ سارکوزی از سوی لیبی، از قرار گرفتن سند مربوط به این تأمین مالی در اختیار دستگاه قضایی فرانسه خبر داد.