سند تأمین مالی کمپین انتخاباتی سارکوزی توسط قذافی در اختیار فرانسه قرار گرفت