با وجود بهبودی نسبی پیشکسوت استقلال/ پورحیدری همچنان در ایران مهر