آیا وقت تغییر قانون سربازی نرسیده است؟/ پایان اجباری!

اکثر منتقدین وضعیت فعلی خدمت سربازی، با توجه به واقعیات کشور،به جای حذف کامل در پی راه حل هایی برای «بهبود»آن هستند.