تخریب باغ ویلای مجلل چندهزار نفری + فیلم

زمین های کشاورزی که بجای محصول، ساختمان های ویلایی در آن سبز می شود با تخریب از سوی قانون مواجه می شوند.