انفجار پاور بانک خبرنگار در نشست خبری آتش نشانی + فیلم