تیم چوگان آرژانتین برای بازی روز جمعه مقابل ایران وارد تهران شد