شاگردان غلامرضا محمدی از ۹ مهرماه در خانه کشتی

اردوی تیم ملی کشتی آزاد دانشجویان برای حضور در رقابت های جهانی، روزهای ۹ تا ۱۹ مهرماه در خانه کشتی شماره ۲ تهران برگزار می شود.