موسوی و طباطبایی سرپرستان تیم های کشتی نوجوانان شدند

سرپرستان تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی نوجوانان از سوی فدراسیون کشتی مشخص شدند.