موسوی و طباطبایی سرپرستان تیم های کشتی نوجوانان شدند