حکم عالی و شربیانی تمدید شد

فدراسیون کشتی سرپرستان تیم های کشتی آزاد و فرنگی جوانان را معرفی کرد.