نعیم قاسم: آمریکا برای راهکار سیاسی در سوریه آمادگی ندارد و فقط وقت را تلف می‌کند