کاخ سفید روسیه را به خاطر سوریه تهدید کرد!

کاخ سفید امکان افزایش تحریم های مالی علیه روسیه را در سایه حمایت مسکو از دولت سوریه بعید ندانست….