تکذیب خرید واگن خارجی

شرکت راه‌آهن هیچ برنامه‌ای برای خرید واگن خارجی ندارد.۱۲:۳۵ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۷ مهر