موسویان: برجام درها را برقراری دیالوگ استراتژیک میان ایران و اروپا باز کرد

محیط زیست از چالش‌های بزرگ ایران و اروپا و منطقه است. این نیز یکی دیگر از زمینه‌های همکاری فراگیر ایران و اروپا می‌تواند باشد.