تمرین ٣٠ دقیقه ای تیم ملی بیش از بازی تمرینی

تیم ملی فوتبال ایران صبح امروز تمرین سبکی را برگزار کرد.