کسر قرارداد بازیکنان استقلال قانونی است؟

شواهد نشان می دهد کسر قرارداد های بازیکنان تنها در صورت توافق امکان پذیر خواهد بود .