بررسی علل آتش‌سوزی پتروشیمی‌ها در جلسات کمیسیون انرژی

عضو کمیسیون انرژی مجلس از بررسی عوامل و علل آتش‌سوزی‌ های اخیر پتروشیمی ها در کمیسیون انرژی خبر داد.