نام افراد نباید در انتخاب نامزد انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ ملاک باشد