«زخم اعتماد» از داستان های تخیلی و واقعی برگرفته شد

رمانی با عنوان «زخم اعتماد» برگرفته از داستان های واقعی و تخیلی، تجربیات شخصی و زندگی بزرگان است.