«زخم اعتماد» از داستان های تخیلی و واقعی برگرفته شد