قدردانی نماینده اتحادیه‌های چاپخانه‌داران سراسر کشور از وزیر ارشاد