طرح LEZ متوقف یا ملغی نشده است/ تنها یک فرصت دیگر به رانندگان فاقد معاینه فنی دادیم