اصفهانی ها خیلی زود حریفان خود را در جام حذفی شناختند