«قانون جدید کار» ماشه تهدید به اخراج روی سر کارگران!