اصولگرایان با صدا و گزینه واحد به میدان انتخابات ۹۶ وارد می‌شوند

عضو جمعیت ایثارگران گفت: اصولگرایان با صدا و گزینه واحد به میدان انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ وارد می‌شوند.