اصولگرایان با صدا و گزینه واحد به میدان انتخابات ۹۶ وارد می‌شوند