کودکان کار به دیدار بزرگ مردان همیشه در آتش رفتند

به گزارش ایمنا، کودکان کار موسسه نیکوکاری”سرمد” از ایستگاه شماره ۲۰ آتش نشانی بازدید کردند. /۰۱۱۸۳/۱۴۲